Протестна мрежа иска от прокуратурата разпускане на „България без цензура“ заради незаконно финансиране

barekov_chisti_raceДанни и факти за дейността на учреденото от Николай Бареков гражданско сдружение „България без цензура“ и политическа партия със същото име бяха предоставени на Главна прокуратура днес. Вторият сигнал е допълнение към подадения на 25 февруари от името на 13 граждани (активисти на „Протестна мрежа“) сигнал с данни и факти относно Делян Пеевски, Цветан Василев и Николай Бареков. В него се съдържа информация относно начина, по който Николай Бареков заобикаля закона и финансира незаконно партията си.

ПМ очаква от прокуратурата, след като се запознае в детайли с представената информация, да прецени дали не следва да се отиде по-далеч и да поиска: 1. разпускане на партията на Николай Бареков, която се финансира незаконно, и 2. разпускане на НПО-то му, което е официално създадено за „непартиина дейност“, но всъщност е средство Бареков да финансира по незаконен начин партията си с половин милион, които отделно от това са и с неизяснен произход.

В отделно допълнение бяха предоставени нови данни, пораждащи съмнение за търговия с влияние, неясно финансиране на медийната група на Делян Пеевски от Корпоративна търговска банка и на други свързани с нея юридически лица в нарушение на българското законодателство. Това допълнение, както и основният сигнал, няма да бъде публикувано с цел да се осигури нормалната работа на прокуратурата по случая. Поради наличието на данни и факти, пораждащи съмнение за пробив в системата на национална сигурност във връзка с издадения допуск до най-високо ниво на класифицирана информация (включително NATO SECRET и EU SECRET), копие от сигнала е изпратено и до всички 33 партньорски служби на ДАНС от ЕС и НАТО.

Предоставяме на медиите пълния текст на допълнението, свързано с незаконна дейност на „България без цензура“.

До Главен прокурор на Република България
Допълнение към сигнал вх.номер ****/25.02.2014г
(допълнен ****-**/19.05.2014г)

Уважаеми господин Цацаров,

Поради голямото обществено значение, допълваме фактологическата обосновка във връзка с вече подаден сигнал относно няколко лица, включително и Николай Бареков и оглавяваната от него ПП „България без цензура”. Съпоставени с вече предоставената Ви от нас информация в сигнал вх. № ****/25.02.2014г (допълнен ****-**/19.05.2014г), тези факти звучат достатъчно обезпокоително и остават впечатление у българската общественост за извършени престъпления от общ характер и нарушения на данъчното законодателство и законодателството относно политическите партии и юридическите лица с нестопанска цел. В тази връзка, предоставяме допълнителна и по-подробна обосновка в това специално допълнение, в което допълваме с цитати, факти и публикации.

Фактическата обстановка по случая е следната:

В свое изявление от 28 януари 2014 г. лидерът на ПП „България без цензура“ Николай Тихомиров Бареков заявява следното: „В духа на прозрачността, за която само „България без цензура“ работи, утре, 29 януари 2014 г., ще извърша лично дарение от моята банкова сметка в Райфайзенбанк към сметката на Гражданско сдружение „България без цензура“ в същата банка. За първи път в българската история политически лидер прави подобно прехвърляне на лични авоари към политическата си формация.“

На 8 март 2014г. г-н Бареков уточнява пред медиите, че въпросното дарение възлиза на сумата от 480 000 (четиристотин и осемдесет хиляди) лева, които той прехвърля на юридическото лице с нестопанска цел, извършващо обществено полезна дейност – гражданско сдружение („ГС“) „България без цензура“ с номер в Регистър БУЛСТАТ 176599571.

Връзката между ГС „България без цензура“ и политическата партия („ПП“) „България без цензура“ е очевидна.

На първо място, управителният съвет на ГС „България без цензура“ е в състав: Николай Бареков, Десислава Балабанова, Боряна Павлова и Теодора Стоянова – всички те са и членове на ПП „България без цензура“. Николай Бареков е председател на ПП „България без цензура“, Десислава Балабанова, Боряна Павлова и Теодора Стоянова са членове на „Националния съвет на регионите“ на ПП „България без цензура“.
На второ място, седалището на ПП „България без цензура“ и на ГС „България без цензура“ е едно и също: гр. София, бул. „Черни връх“ №25А, бизнес център Хемус, ет. 1“

На трето място, самият г-н Бареков в изявлението си от 28 януари 2014г. определя надареното ГС като „политическата си формация“. Допълнително се затвърждава неговото отношение към ГС „България без цензура“ и на 16 март 2014 г., когато се подписва коалиционно споразумение между ПП „България без цензура“, ВМРО и ЗНС . Тогава Николай Бареков заявява: „За първи път гражданско движение, прераснало в партия, заедно с две от най-старите формации у нас искат цялата власт и отговорност за управлението на България“. Още по-категоричен е коментарът му от 22 декември 2013 г. за предаването на bTV „Тази неделя“, където той на няколко пъти смесва дейностите на гражданското сдружение с политическата си дейност: „Ние сме единственият политически субект, който още преди да стане партия, се радва на голяма подкрепа в обществото. „България без цензура“ увеличава подкрепата към себе си. Доказателство за това е, че през последните три месеца гражданското сдружение е увеличило резултата си три пъти. Дори най-неблагоприятните социологически проучвания му дават сега около 3% подкрепа. Но данните се отнасят за 100% избирателна активност. При един реален вот тя е около 40-50 на сто, което означава резултат от 8-9% или 20-30 депутати. Но ако изборите са през октомври, тогава неща биха били по-други – около 80 депутати. Само за три месеца качихме 3%. 150 000 твърди избиратели са зад нас и искаме да се докажем на европейските избори, на които ще имаме минимум двама депутати.“

Въз основа на гореизложените факти е видно, че ГС „България без цензура“ не извършва общественополезна дейност, а е единствено средство за заобикаляне на Закона за политическите партии за незаконно финансиране на ПП „България без цензура“.

В целите на ГС „България без цензура“, които са обявени в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност („ЦРЮЛНЦ“) е ясно записано, че то извършва „непредубеден и непартиен граждански контрол върху изборния процес“. Същевременно дейностите на ГС „България без цензура“ са изцяло обвързани с едноименната партия. От изказването на Николай Бареков от 22 декември 2013г. става ясно, че ГС „България без цензура“ води политическа дейност и възнамерява да участва на избори за народни представители.

Приложимо право и правен анализ на ГС и ПП „България без цензура“:

Разпоредбата на чл. 3 от Закона за политическите партии (ЗПП) е категорична: единствено политически партии могат да участват в избори. Заявявайки, че ГС „България без цензура“ води политическа дейност и възнамерява да участва на избори за народни представители, г-н Бареков грубо и открито нарушава ЗПП.

От изказванията на г-н Бареков също така става ясно, че ГС „България без цензура“ е политически субект, който цели да стане партия. Участието в изборния процес е партийна дейност (чл. 3 от ЗПП) и категорично не отговаря на целите на гражданското сдружение за „непредубеден и непартиен граждански контрол върху изборния процес“.

Имаме основателни съмнения, че на основание на цитираните медийни публикации съществуват и редица нередности относно ГС „България без цензура“ особено в уредбата на начина, по който ГС ще се разпорежда с финансите си. На първо място, императивната разпоредба на чл. 41, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел („ЗЮЛНЦ“) гласи: „Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на юридическото лице с нестопанска цел съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.“

Гореспомената информация за реда, по който ще се извършва подборът на лицата и тяхното подпомагане не е вписана в ЦРЮЛНЦ за ГС „България без цензура“. Това е очевидно закононарушение. Но дори и при този пропуск, законът съдържа императивна норма, задължаваща всяко юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност да извършва подборът „в зависимост от целта на ЮЛНЦ“. В целите на ГС „България без цензура“ изрично е записано, че то ще осъществява своята дейност по „непредубеден и непартиен начин“. Очевидно е, че не може да бъде финансирана партия по непартиен начин, както и не може да бъде финансирана само една партия или коалиция непредубедено.

Управителният съвет на ГС „България без цензура“ се състои от Николай Бареков, Десислава Балабанова, Боряна Павлова и Теодора Стоянова. Всичките, заемащи ръководни позиции в ПП „България без цензура“. Съгласно чл. 41, ал. 4 от ЗЮЛНЦ „юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.“

Законът изрично забранява едно ЮЛНЦ да финансира физическо лице от състава на неговите органи или юридическо лице, в което лица от ЮЛНЦ заемат ръководни позиции. Единственото условие, при което подобен разход е възможен, е ако сделката е в очевидна полза за ЮЛНЦ (което в случая е невъзможно!) или тя е сключена под общи условия, които са публично обявени (чл. 41, ал. 4 от ЗЮЛНЦ).

Никъде не могат да бъдат открити публично обявени условия за кандидатстване. Но дори такива да бъдат обявени, не е възможно едно ЮЛНЦ, изрично записало в целите си, че извършва непартийна дейност, да одобри финансиране за политическа партия или за извършване на партийна дейност.

Въз основа на гореизложото е видно, че ГС „България без цензура“ не е създадено за да извършва обявените от ГС цели, а за да осъществява партийна дейност. Същевременно е видно, че чрез това по своята същност незаконосъобразна дейност на ГС „България без цензура“, ПП „България без цензура“ бива финансирана по незаконен начин.

Чрез двете юридически лица се прави опит за заобикаляне на забраната, формулирана в разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от ЗПП, който изрично запретява едно физическо лице да дари повече от 10,000 (десет хиляди) лв. за една календарна година. Това е грубо нарушение на закона за политическите партии и прокуратурата трябва да иска разпускането на политическата партия на основание чл. 40, ал. 2, връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗПП.

Едновременно с това прокуратурата следва да иска прекратяването на ГС „България без цензура“ съобразно чл. 13, ал. 2, досежно чл. 13, ал.1, т. 3. б. „б“ ЗЮЛНЦ.

Уважаеми г-н Главен прокурор,

С оглед на гореизложеното според нас има достатъчно данни и законен повод за образуване на досъдебно производство срещу посочените в настоящия сигнал лица, както и за предприемане на съответните действия от страна на прокуратурата по отношение на ГС „България без цензура“ и на ПП „България без цензура“.

One thought on “Протестна мрежа иска от прокуратурата разпускане на „България без цензура“ заради незаконно финансиране

  • 21.05.2014 at 11:15
    Permalink

    Във връзка с изложеното по-горе, считам, че трябва да се засегне и то с доказателства, финансовата страна на въпроса. Защото в предаване на Кеворкян в неделя, един кандидат-депутат от БКП заяви, че в телевизиите за предизборна реклама се плаща на минута по 2 хил. лв. И се питам – с чии пари Бареков плаща на Канал 3, за да излъчват кампаниите му най-малко по два пъти дневно, всяка една по 1 час. 120 мин. по 2 хил. лв, това са 240 хил.лв минимум, а в повечето случаи телевизията повтаря клиповете още 1 или два пъти същия ден. В тази сметка не слагам клиповете в другите телевизии, издръжката на групата, сметката на която Бареков плаща /по негови твърдения/, кебапчета и кюфтета, и много, много други разходи. Разбрах, че всички кандидати редовно трябва да се отчитат пред Сметната палата /не говоря за отчета след изборите/. Има ли питане към финансовия орган за наличието на отчет от ББЦ и ако има – какъв е той? След като от НАП обявиха, че Бареков не е отправил искане за откриване на данъчната тайна /нещо, за което той твърди, че е направил/, смятате ли, че Главна прокуратура ще разгледа безпристрастно вашите искания и ако не – каква е следващата ви стъпка? Защото този разпищовил се псевдополитик, чрез говорене и пари може да направи така, че кукловодите му на следващите избори да си купят цялото правителство, а защо не и държавата ни! Много се надявам, че вие сте хората, които ще го сложат на мястото му!

    Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.