Протестна мрежа обжалва решение на ЦИК във ВАС

снимка: clubZ.bg
снимка: clubZ.bg

Вчера следобед ПРОТЕСТНА МРЕЖА внесе жалба до Върховния административен съд, с която обжалва решение на ЦИК във връзка със сигнал на Протестна мрежа за скрита агитация и нарушаване на Изборния кодекс от страна на ПП АТАКА и телевизия АЛФА.

Прилагаме пълния текст на жалбата на Протестна мрежа.

Чрез
Централната избирателна комисия

До
Върховен административен съд

Ж А Л Б А

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
В срок обжалваме пред Вас Решение № 312-ЕП от София, 08.04.2014 г. на Централната избирателна комисия по сигнал на група граждани за предизборна агитация на ПП „Атака“ в нарушение на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.
Решението е публикувано на 09.04.2014 в 10:12 часа на сайта на ЦИК и в 10.20ч. на сайта на БТА, съгласно приетите от ЦИК правила в Решение № 4-ЕП от 2.03.2014г. за съобщаване на решенията на ЦИК.

Обжалваме пред Вас цитираното решение като неправилно и незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалния закон и производствените правила.

Основанията ни за това са следните:

Предизборната кампания се открива, съгласно чл.175 ИК / „Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден”/ и Решение 107-ЕП от 09.04.2014г., т.1 /”Предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България се открива на 24 април 2014 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 23 май 2014 г.”/ Към датата на подаване на сигнала до ЦИК от група граждани, важат правилата за провеждане на предизборна кампания. В този смисъл за всички регистрирани участници в процеса са в сила правилата на Изборния кодекс и всички агитационни материали трябва да отговарят на императивните изисквания на чл.183 от ИК. „По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.” Видно от представените със сигнала пред административния орган – ЦИК доказателства, на билбордовете не е отбелязано от чие име се издават.

Несъстоятелно е твърдението в обжалваното решение, че представените и пред съда снимки на билбордове и други носители за външна реклама – агитационни материали на ПП”Атака”, които съдържат наименованието на партията и изображение на водача на листата за избори за членове на Европейския парламент и председател на партията г-н Волен Сидеров не представляват агитационен материал по смисъла на Изборния кодекс.

Вярно е, че на същите агитационни материали се съдържа и надписът на телевизия „Алфа”, но това не е основание да се приеме, че билбордове и агитационните материали не представляват предизборна агитация, а са реклама на медийна услуга. Още повече, административният орган не е посочил мотиви в тази посока, а едностранно е приел и присъединил към преписката постъпило възражение, подписано от проф. Станислав Станилов – член на Централния сбор на  ПП „Атака“, с вх. № ЕП-10-73 от 08.05.2014. Несъотносима е към предмета на спора книгата, озаглавена „Управленска програма на партия Атака 2013″.

По отношение на изложените в решението доводи, че: „ПП „Атака“ притежава лицензия и е доставчик на медийна услуга, от което може да се направи обосновано предположение, че партията е собственик на телевизията. Твърди се и се установява от представените договори, че ПП „Атака“ е сключила договори за рекламно обслужване и наемане на рекламно – информационни съоръжения през м.октомври 2013 г. и тези билбордове нямат нищо общо с изборите за членове на Европейския парламент.” и твърдението, „че стилизираното изображение на профила на Волен Сидеров представя управленската програма на ПП „Атака“ , ЦИК не е изпълнила законовите си задължения по смисъла на чл.35 АПК и е издала акта без да изясни всички факти и обстоятелствата от значение за случая и без обсъди обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени, съответно направени. Добавянето на наименованието на субект – юридическо лице – телевизия, който не участва в изборите и не притежава пасивно избирателно право, сочи на действие заобикалящо закона, тъй като се постига неспазване на въведените правила и изисквания за провеждане на предизборна агитация по смисъла на ИК.

В този смисъл в обжалваното решение не е обсъдено съдържанието на лиценза, издаден от СЕМ и съотносим ли той към предмета на спора. В обжалваното решение нито е обсъдено, нито е изследвано обстоятелството, дали агитационните материали, представени и пред ВАС, съдържат информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление и дали ако е налична тази информация, то тя заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

От изложеното и представените доказателства е ясно, че билбордовете и агитационните материали, които очевидно са на ПП „Атака”, представляват скрита форма на предизборна агитация. ЦИК в обжалваното решение не е възприела и не е изложила аргументи в посока, че билбордовете и другите носители за външна реклама представляват „предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса” и не е изложила никакви мотиви в тази посока.
Не на последно място, ЦИК само цитират т.7 от §1 от ДР на ИК, „Предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.”

Цитатът не съпроводен с анализ или каквито и да е мотиви в посока – дали представлява нарушение на правилата на ИК, ако в период на предизборна кампания на билборд или друг носител за външна реклама е поставено името на политическа партия /регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския парламента на 25 май 2014г/ и е изобразен водачът на листата ?

Няма мотиви на органа, издал обжалваното решение, дали липсата на обозначения по смисъла на чл. 183, ал.1, изр. 2-ро и чл. 183, ал. 2, изр. 1-во представлява скрита предизборна агитация или не?

От всички, изложени от ЦИК мотиви не става ясно какво органът, който следва да прилага нормите на ИК, разбира под „призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.“
Видно от горното Решение № 312-ЕП от София, 08.04.2014 г. на Централната избирателна комисия е немотивирано и издадено в противоречие на процедурните правила на чл.9 и чл.35 АПК и при неспазване на материалните норми, изрично разписани в ИК.

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Моля да отмените обжалвано Решение № 312-ЕП от София, 08.04.2014 г. на Централната избирателна комисия, сигнал на група граждани, представители на ПМ за предизборна агитация на ПП „Атака“ в нарушение на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс изцяло и върнете същото със задължителни указания за произнасяне от ЦИК при стриктно спазване на материалния закон и производствените правила.

Приложение:
Банково бордеро за
платена държавна такса

С уважение :

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.