При проекта Южен поток е налице „надделяващ обществен интерес“ – публикувайте всички документи!

Уважаеми г-н Министър-Председател,
Уважаеми г-н Министър на Икономиката и Енергетиката,

На 10.06.2014г. Протестна мрежа внесе в Министерството на икономиката и енергетиката и в Министерски съвет заявления по ЗДОИ, с които поискахме да бъдат „отворени“ договорите по проекта „Южен поток“, т.е. поискахме да ни бъдат предоставени копия от всички договори по проекта.

Министерството на Икономиката и енергетиката ни отговори, че дължи информация, но не и документи. Подобен отговор показва отношението, което висшата администрация, водена от политическата класа показва към гражданското общество в последните години. В жалбата си пред ВАС, ние посочваме чл. 2, ал.3 от ЗДОИ – „Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител.
В член 12 от ЗДОИ е посочено, че „достъпът до официална информация, която се съдържав в нормативни актове се осигурява чрез обнародването им.“
Тоест законът не прави разлика между носителят на информацията и самата информация. Понеже е очевидно, че данните се обективират в текст, а текстовете в документи.

На 04.09.2014г. на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката бе публикувано, че „МИЕ публикува всички документи по проекта „Южен поток“, които не представляват търговска тайна и не засягат трети страни.“
Кое налага договорите/споразуменията по проекта Южен поток да се третират като Търговска тайна? Чл. 17, ал.3 от ЗДОИ задължава „субектите по чл. 3, когато отказват достъп до обществена информация на основание ал. 2, са длъжни да посочат обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговците.“
Когато не публикува всички договори/споразумения по проекта ЮП на основание „търговска тайна“ Правителството първо трябва да изложи, кои са обстоятелствата, които биха довели до нелоялна конкуренция. Но дори и да има такива, администрацията отново е задължена да предостави на обществото пълната информация за „Южен поток“ на основание чл. 17, ал.2 от ЗДОИ, който указва, че и при наличие на „търговска тайна“ информацията се дължи, ако има „надделяващ обществен интерес“.

Досега никой не си е позволил да оспори, че при проекта Южен поток е налице „надделяващ обществен интерес“.

Реалната ситуация по разглеждания казус е, че Суверенът – българските граждани и данъкоплатци са основните „акционери“ по този проект. Но „Управителният съвет“ (Министерският съвет) в България отказва на тези данъкоплатци да даде пълната информация за условията по това сериозно финансово и икономическо обвързване.

Министерството на икономиката и енергетиката, БЕХ ЕАД, Южен Поток България АД са задължени субекти по чл. 3 от ЗДОИ.
Българското общество има право да получи отговорите на следните въпроси:
1. Каква е общата проектна цена на газопровода Южен Поток?
2. Каква част от сумата ще бъде поета от българската страна?
3. Какви са уговорените транзитни такси, които България ще получава от този газопровод? Цифрови изражения и подробно обяснение относно рентабилността на проекта?
4. Има ли договори за заем, които българската страна в лицето на един от задължените субекти е сключила с руската страна? Какви са параметрите на този заем? Какви са точните годишни и общи разходи по този заем?
5. Уговорена ли е преференциална цена на газа за България? Ако не е, защо не? Ако е уговорена каква е тях? Какви са условията по нейната промяна?

На всички тези важни въпроси българските граждани и данъкоплатци ще си отговорят само, когато бъдат „отворени“ всички договори и споразумения по проекта.

Призоваваме ви да изпълните своите законови задължения и да предоставите на обществото пълната документация по проекта, и най-вече договорите/споразуменията и инвестиционните решения на двете страни.

Протестна мрежа
08.09.2014г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.