Предизвестените провали на една независима прокуратура

Бецова е добър прокурор, каза Цацаров. Вероятно това е съвършено вярно твърдение, въпрос на гледна точка. Колко добър прокурор е обаче Боряна Бецова от гледна точка на разследване и разкриване на данъчни престъпления? Съдейки по оправдателната присъда на Христо Бисеров, не много, да не кажем – хич. Да видим обаче и друг, не по-малко известен данъчен казус, разпределен на случаен принцип (ама разбира се!) при прокурор Бецова и размахан от главния прокурор срещу министър Христо Иванов, за да изкара подопечната си жертва на пъклено отмъщение – проверката по сигнала на Протестна мрежа за евентуални данъчни престъпления на Делян Пеевски, завършила с отказ на Бецова да го разследва. Ще бъде добре г-н Цацаров да бъде малко по-детайлен в следващата публична защита на прокурор Бецова, като например коментира по същество мотивите, с които прокурор Бецова отказва да разследва Делян Пеевски. „Мотиви” всъщност е доста извисяваща квалификация на това, с което последната пълни постановлението, с което отказва да разследва Делян Пеевски. А то се заключава в няколко основни подхода:

1.Придаване на предварителна тежест и стойност на изводите на други органи, в абсолютно нарушение на задължението си като прокурор и единствен компетен орган по НПК за извършване на лична и непосредствена проверка.

Всъщност наблюдаващият прокурор не крие, че позовава изводите си за липса на извършено данъчно престъпление изцяло и напълно безкритично на проверките и изводите на органите на НАП – тя собствено заявява, че всички документи, данни и обстоятелства са били събрани, анализирани и изследвани именно от органите на НАП и цитираните в постановлението заключения и изводи не принадлежат на прокуратурата, а на органите на НАП. Неколкократните изявления за „внимателен прочит и анализ на събраните в хода на проверката материали” и за „задълбочена проверка” са напълно бланкетни и не намират отражение в конкретни мотиви, изложени в обжалвания акт.
Съгласно ТР № 1/2009 на ВКС административното /в случая данъчното/ и наказателното производства са автономни и независими, а резултатите от проведеното административно производство не обвързват наказателното производство. Нещо повече – дори в рамките на данъчно-ревизионното производство да не са установени недекларирани данъчни задължения, разследващите органи и прокуратурата могат да намерят, че има извършено престъпление по чл. 255 НК, най-малкото, защото елементите на инкриминирания състав и на данъчния деликт са различни, а наред с това и защото компетентни и разполагащи с нужния инструментариум да установяват и преследват по наказателен ред данъчни престъпления са именно органите на прокуратурата, а не данъчните органи. В този смисъл тълкувателното решение приема, че заключенията на данъчните органи нямат презумтивна, формална доказателствена стойност за органите на съдебната власт. Противното би означавало да се изземат функциите и изключителните правомощия на съда и прокуратурата по отношение на наказателно-процесуалната дейност.
В противоречие със задължителната тълкувателна практика на ВКС, прокурор Бецова практически е абдикирала от вменените й задължения и е придала на данъчните проверки и издадените въз основа на тях актове предварителна доказателствена стойност, каквато те нямат, в абсолютно нарушение на всички основни принципи на наказателния процес.

2. Игнориране и неизследване на цели данъчни периоди, визирани в сигнала.

Прокурор Бецова позовава изводите си единствено на резултатите от данъчната ревизия на Делян Пеевски, обхващаща периода 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г. В този смисъл извършената проверка е непълна, защото не обхваща целия период, визиран в сигнала и по-специално годините, в които Делян Пеевски е придобивал лично недвижими имоти. Поради това, в частта от сигнала относно периода 2002 г . – 2008 г., както и след 2012 г. липсва произнасяне.

Освен това, извън обхвата на проверката е останал въпросът за произхода на средствата за закупуването на имотите. Общата им стойност, съобразно декларираното, възлиза на 152 263 лева, като същите са закупени през периода 2002-2004 г. Както е посочено в сигнала, в този период Делян Пеевски е бил студент и държавен служител, и доходите му едва ли са позволявали събирането на сума в подобен размер. Прокурор Бецова не е намерила установяването на тези обстоятелства за относимо към предмета на проверката.

3. Отхвърляне на цели пунктове от сигнала с бланкетни фрази и без каквито и да е данни да е извършила реална проверка на изложените данни.
Според текста на постановлението, „въз основа на анализ на събраната информация” бил „…установен имущественият и финансов профил на физическото лице Делян Славчев Пеевски”.

Очевидно е, в контекста на останалото изложение, че визираните фактически установявания са извършени от органите на НАП, а не от наблюдаващия прокурор. Обратният извод е и невъзможен, тъй като липсва конкретика както по отношение на твърдените за установени факти, така и по отношение на мотивите за изложените правни изводи. Прокуратурата обаче бе сезирана именно да провери публичните данни за действителния, фактически стандарт, демонстриран от Делян Пеевски, в аспекта на тяхното съответствие с декларираното пред данъчните органи. А тъкмо това не личи да е сторено. В компетентността на прокуратурата, а не на данъчните органи, е да установи действителните факти и да извърши задълбочена проверка на изнесеното в медиите. Само тя разполага с инструментариума и правомощията, с които действителното фактическо положение може да бъде изяснено.

Във връзка с изложените в сигнала данни, че в гр. София, на ул. „Иван Богданов”, където се намира един от ползваните от Делян Пеевски имоти, е поставен пътен знак в нарушение на закона, прокурор Бецова е намерила, че не се установява „касателство на Делян Славчев Пеевски с този случай”, като за този извод се позовава на събрана „общинска и друга” документация. Не е посочено какви документи са събрани, какво се установява от тях, няма данни да е проверено твърдението за ползван на тази улица имот от Делян Пеевски и същото не се коментира.

4. Отместване на фокуса върху несъществени детайли, при това със съвършено грешни твърдения, чрез които затваря цели пунктове от сигнала без намерение да ги проверява:

Така например, по отношение на придобитите от Делян Пеевски в периода 2002 – 2004 г. три недвижими имота в София на цена, която очевидно е далеч под пазарната за конкретния период, прокурор Бецова заявява, че „понятието „пазарна цена” е абстрактно”, поради което е „безпредметно да се разширява периметърът на тълкуване в тази насока”. С този несъстоятелен аргумент прокурорът отказва да извърши проверка на изложените в сигнала съмнения, че имотите са придобити на много по-високи от декларираните в нотариалните актове цени. Понятието „пазарна цена“ за данъчни цели е дефинирано в § 1, т. 8 от ДР на ДОПК, т.е. то не е „абстрактно“. Съгласно цитираната разпоредба, „Пазарна цена“ е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани. За данъчни цели пазарните цени се определят по реда на НАРЕДБА № Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени. Преди тази Наредба понятието „пазарна цена” е законово дефиниран термин още в действащия в периода 2002-2004 г. ЗОДФЛ (§ 1, т. 15 от допълнителните разпоредби). В случая не е видно по време на ревизията на Делян Пеевски, която и не обхваща периода на придобиване на имотите, да е извършена оценка на пазарната цена на същите. Прокурор Бецова не е извършила действия за проверка и установяване на каква действителна цена са придобити имоти – чрез сведения от продавачите и проверка на постъпленията на техните парични средства за извършените продажби например.

5. Препращане към … нищото.

По отношение на изложените в сигнала публично известни данни относно ползвани от Делян Пеевски имоти, които не са негова собственост, наблюдаващият прокурор препраща към следващия пункт на постановлението, тъй като там били подробно обсъдени юридическите лица, притежаващи въпросните имоти. В действителност обаче никъде по-долу в обжалвания акт не се намират изложени фактически и правни изводи относно тази част от сигнала, поради което и по отношение на тази част от сигнала липсва произнасяне. Именно тези данни са от особено съществено значение за установяване дали е налице съответствие между декларираните и действителните доходи на Делян Пеевски, както и за изследване и установяване на евентуални зависимости между него, като народен представител и юридически лица, собственици на ползваните имоти /в зависимост от това дали ползва имотите възмездно или безвъзмездно/. Проверката би следвало, посредством събиране на гласни сведения, документални проверки, а и чрез изложения по-горе метод за установяване на пазарните цени на недвижимите имоти, който се прилага и за установяване на пазарния наем, да установи дали, кога и как са били ползвани имотите, за какъв период, под наем или не, кой е техен собственик, имало ли сключен договор, кой е плащал разноските за тях, получавал ли е Пеевски безвъзмездни услуги във връзка с ползването на тези имоти или други безвъзмездни услуги, декларирани ли са тези разходи, както и безвъзмездните услуги от Пеевски и пр. Прокуратурата се е доверила на обясненията на последния, че личната му охрана била осигурявана от неговата майка, но не е проверила дали тази безвъзмездна услуга е била декларирана в Сметната палата по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. Елементарна справка в раздел 15 от публикуваните на сайта на Сметната палата декларации на г-н Пеевски показва, че това не е направено, което поставя под съмнение депозираните пред прокуратурата обяснения, а поставя под съмнение и компетентността на извършената проверка.

В обобщение, заключението на прокурор Бецова, че няма извършени данъчни престъпления от страна на Делян Пеевски не се базира на конкретно изложени факти и ясно указана периодика. Не става ясно какъв е бил доходът на лицето през всяка година и колко са били разходите му, от какво са формирани доходите му и от какво са произлезли разходите му, сам ли е живял или не, къде е живял, какви са били разходите му за поддръжката на имота/имотите, в който/които е живял и режийните за същия/същите, ако охраната е била предоставена от майка му, кой е предоставил колите, кой ги е зареждал с гориво, кой му е плащал телефона, получавал ли е финансова подкрепа и от кого, и т.н. След като не е изследвано обстоятелството за разходите, свързани както с притежаваните, така и с ползваните имоти от Делян Пеевски, изводът, че не е налице несъответствие между декларираните доходи на лицето и неговите разходи, се явява преждевременен и необоснован.

6. Черешката на тортата – ако си поукрил данъци и те хванат, но си ги платиш, няма престъпление. Ако не те хванат, пък съвсем. Гарантирано от прокурор Бецова.

От всички цитирани данни и резултати от данъчни проверки на проверяваните фирми е видно, че за много от тях са били издадени ДРА за огромни данъчни задължения, но за прокурор Бецова от най-съществено значение е обстоятелството, че всички установени задължения са били платени, поради което било невъзможно да се говори за извършено престъпление по чл. 255 НК. Този извод е незаконосъобразен, а изложеното тълкуване на закона – превратно. Престъпленията по чл. 255 НК биват довършени в деня, в който задълженото лице осъществи елементите на изпълнителното деяние по някоя от хипотезите, описани в т. 1 – 7 от чл. 255, ал. 1 НК. В случаите, когато инкриминираният състав включва неподаване на декларация или неиздаване на друг документ в законовопредвидения срок, престъплението бива довършено в деня, следващ последния ден на срока, в който задълженото лице е следвало да декларира съответните задължения, а не след като действителните данъчни задължения са били установени от органите на НАП, но не са били платени, както по същество твърди прокурор Бецова. Действително, последващото плащане на установените данъчни задължения има значение за последващата наказателна санкция, която е по-лека в случаите на погасяване на задълженията, но не обуславя липса на извършено престъпление въобще.

* Пълен текст на Постановлението на прокурор Бецова – тук.
* Пълен текст на жалбата срещу Постановлението на прокурор Бецова – тук.
* Пълен текст на Сигнала на Протестна мрежа относно Пеевски, Василев и Бареков – тук.
* Приложения към Сигнала на Протестна мрежа относно Пеевски, Василев и Бареков – тук 1., тук 2.
* Допълнение към Сигнала на Протестна мрежа относно Пеевски, Василев и Бареков – тук.

One thought on “Предизвестените провали на една независима прокуратура

  • 07.12.2015 at 22:10
    Permalink

    ПРОТЕСНА МРЕЖА ВИЕ СТЕ ТОЛКОВА ПОВЕ4Е ПОДГОТВЕНИ,4Е СТЕ НАПЬЛНО В СЬСТОЯНИЕ ДА ИЗМЕСТИТЕ МНОГО ОТ ПОСТАВЕНИТЕ НА ВИСОКИ ПОЗИЦИИ .

    Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.