Как да защитим правата, гарантирани ни от ЕС

Flag_Of_European_Union_thumbКак да защитим правата, гарантирани ни от ЕС

1. Оплакване до Европейската комисия (ЕК)

Европейската комисия носи отговорност да гарантира правилното прилагане на правото на Европейския съюз (ЕС), тя е „пазител на Договорите” на ЕС. Това означава, че когато дадена държава-членка не спазва правото на Общността, Комисията има правомощията да се опита да сложи край на нарушението и, ако се наложи, да препрати случая към Съда на европейските общности. Комисията предприема действията, които счита за подходящи, в отговор на жалба или когато сама забележи признаци за нарушения. Всеки (физическо или юридическо лице) може да подаде жалба до Европейската Комисия срещу държава членка във връзка с всяка мярка (закон, наредба, административен акт) или практика, която противоречи на разпоредба или принцип на правото на ЕС.

В жалбата следва ясно да се посочи:

 • кой е жалбоподателят
 • в какво се изразява нарушението, т.е. какви точно са мярката или практиката
 • защо за тях отговаря съответната държава-членка (държавата е отговорна за актовете на всякакви централни и местни административни органи, актовете на съдилищата и дори търговски дружества, управлявани от нея)
 • конкретната разпоредба на европейското право, която е нарушена според жалбоподателя

Жалбата може да бъде подадена в стандартната форма, предложена от ЕК препоръчително, с цел да се улесни обработването и/или в свободен текст на всеки един от официалните езици на ЕС. На следния електронен адрес може да се изтегли стандартния формуляр на оплакване до ЕК на всички официални езици.

Жалбата следва да се изпрати до Генералния секретариат на Европейската комисия, по пощата на адрес: Commission Еuropéenne (Secretary-General), B-1049 Bruxelles, BELGIUM или в официалното представителство на Европейската комисия в съответната държава членка (България), или на е-mail: SG-PLAINTES@ec.europa.eu.

Службите на Комисията вземат решение дали в резултат на жалбата да предприемат по-нататъшни действия в съответствие с правилата и приоритетите, определени от Комисията за откриване и прилагане на процедури за нарушение.

След завеждане в Генералния секретариат на Комисията всяка допустима жалба получава официален референтен номер. На жалбоподателя незабавно се изпраща обратна разписка с референтния номер, който трябва да се посочва при кореспонденция. Въпреки това предоставянето на официален референтен

номер на жалбата не означава, че ще бъде открита процедура за нарушение срещу въпросната държава-членка. Съответният отдел предварително уведомява жалбоподателя, ако планира да предложи на Комисията закриване на случая. Службите на Комисията информират жалбоподателя за хода на евентуалната процедура за нарушение.

2. Петиция до Европейския парламент

Съгласно чл. 227 от Договора за функциониране на Европейския съюз, всеки гражданин на Съюза и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище на територията на държава-членка, имат право да отправят индивидуално или съвместно с други граждани или лица, петиция до Европейския парламент по въпроси, които се отнасят до областите на компетентност на съюза и които го засягат пряко.

Петицията се разглежда от Комитета по петиции съгласно Процедурните правила на Европейския парламент, Част VIII Петиции, чл. 201, 202, 203 като съществуват възможности за обсъждане в комитета, среща със засегнатото лице, контакти с националните власти и ЕК. Позицията на Комитета не обвързва националните власти.

Подробна информация можете да откриете тук.

Друг начин за ангажиране на ЕП е прекият контакт с определен депутат или парламентарна група (напр. депутатите, представители на държавата-членка на засегнатото лице, депутатите, членуващи в конкретен комитет или депутатите от дадена политическа група). Разбира се, този подход няма същата юридическа тежест, но пък може да е успешен с оглед привличане на вниманието, даване на публичност и/или ангажиране на евродепутатите с определен проблем.

One thought on “Как да защитим правата, гарантирани ни от ЕС

 • 29.11.2013 at 12:03
  Permalink

  Браво !
  Намирам че вие Сложихте Основния Камък ЗА Изправяне на България От и За Нас-Всички Българ(к)ите !

  Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.