ОТ ПОЩАТА: ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД

From: Law Maker <ktb@parliament.bg>
Subject: KTB

Message Body:
ПРОЕКТ

ЗАКОН ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА
„КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД

РАЗДЕЛ I
Намаляване на собствения капитал на КТБ
Чл. 1 (1) „Корпоративна търговска банка“ АД намалява собствения си капитал с размера на натрупаната загуба по реда на чл. 117, ал. 2 от Закона за кредитните институции.
(2) Когато намаляването на капитала по ал. 1 засегне инструментите по чл.117, ал. 2, т. 6 и 7 от Закона за кредитните институции, вземанията по договорите, въз основа на които тези инструменти са формирани, се погасяват до размера, до който тези вземания са намалени с натрупаната загуба.
(3) Счетоводните операции по този член се извършват от квесторите на КТБ в срок три дни от датата на влизане на закона в сила.
(4) В случай, че след извършване на намаляването по ал. 1-3, собственият капитал на Корпоративна търговска банка“ АД е отрицателна величина, квесторите на „Корпоративна търговска банка“ АД уведомяват Българската народна банка за това, а Българската народна банка предприема действията по чл. 36, ал. 2 и чл. 37, ал. 2 от ЗКИ.
Чл. 2. В случай на обявяване на „Корпоративна търговска банка“ АД в несъстоятелност, правомощията на ФГВБ по Закона за банковата несъстоятелност се упражняват от министъра на финансите или от оправомощено от него лице, като чл. 25, ал. 1, т.12 и чл. 26, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност не се прилагат.

РАЗДЕЛ II
Отношения между държавата, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Корпоративна търговска банка“ АД
Чл. 3. „Корпоративна търговска банка“ АД прехвърля на държавата чрез министъра на финансите всички притежавани от нея акции в „Креди Агрикол България“ ЕАД, съставляващи 100 % от капитала, по цена в размер на .. лева.
Чл. 4. (1) Държавата чрез министъра на финансите замества в дълг „Корпоративна търговска банка“ АД относно задължения по чл. 8 ал. 1 в размер …. лева.
(2) „Креди Агрикол България“ ЕАД замества в дълг държавата чрез министъра на финансите относно задължения в размер от .. лв. по чл. 8, ал.1, срещу което придобива от държавата ДЦК в същия размер.
(3) За целите на ал. 2, държавата чрез министъра на финансите емитира ДЦК на в равностоен размер от …. . лева.
(4) Между държавата чрез министъра на финансите, „Корпоративна търговска банка“ АД и „Креди Агрикол България“ ЕАД се сключва договор относно изпълнението на чл. 3 и ал. 1-3. В договора се уговаря и прихващане на задължението на държавата по чл. 3 към „Корпоративна търговска банка“ АД срещу вземането й към „Корпоративна търговска банка“ АД за заместването в дълг по ал. 1. За разликата държавата чрез министъра на финансите има вземане към „Корпоративна търговска банка“ АД.

Чл. 5. (1) Фондът за гарантиране на влоговете в банките (Фондът) замества в дълг „Корпоративна търговска банка“ АД относно задължения в размер на … лв. по чл. 8, ал. 1, срещу което придобива вземане към „Корпоративна търговска банка“ АД в същия размер.
(2) „Креди Агрикол България“ ЕАД замества в дълг Фонда относно задълженията в размер на …. лв по чл. 8, ал. 1, срещу което Фондът превежда на „Креди Агрикол България“ ЕАД по нейната сметка в БНБ сума в размер на…. лв.
(3) Между държавата чрез министъра на финансите, Фондът и „Креди Агрикол България“ ЕАД се сключва договор относно изпълнението на ал. 1 и 2.

РАЗДЕЛ III
Прехвърляне на активи и задължения на „Корпоративна търговска банка“ АД
Чл. 6. (1) „Креди Агрикол България“ ЕАД замества в дълг „Корпоративна търговска банка“ АД по отношение на задължения в размер на …. лева по чл. 8, ал. 1, срещу прехвърляне на активи в равностоен размер по чл. 7.
Чл. 7 (1) „Корпоративна търговска банка“ АД прехвърля на „Креди Агрикол България“ ЕАД всички свои качествени активи размер на …. лева.
(2) Списък с активите, предмет на прехвъряне по ал. 1, се изготвя от квесторите на „Корпоративна търговска банка“ АД и се одобрява от Управителния съвет на БНБ.
(3) Активите се прехвърлят заедно с всички привилегии, обезпечения,и принадлежности и задбалалансови ангажименти, съврзани с тях.
Чл. 8 (1) В резултат на операциите по чл. 4 – 7 „Креди Агрикол България“ ЕАД замества в дълг „Корпоративна търговска банка“ АД по отношение на всички нейни задължения в общ размер от …. лв., с изключение на задълженията по ал. 2.
(2) „Креди Агрикол България“ ЕАД не замества в дълг „Корпоративна търговска банка“ АД по отношение на следните задължения:
1. Парични задължения към лица, по отношение на които „Корпоративна търговска банка“ АД не прехвърля вземанията си на „Креди Агрикол България“ ЕАД по реда на чл. 7;
2. Лица по чл. 5, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 от Закона за гарантиране на влоговете в банките;
Чл. 9 (1) За заместването в дълг по този закон съгласие на кредиторите на „Корпоративна търговска банка“ АД не се изисква.
(2) Длъжниците по вземания по кредити, включени в списъка с прехвърляните активи по чл. 7, и всички трети лица се считат уведомени за извършеното прехвърляне на вземания по кредити от „Корпоративна търговска банка“ АД на „Креди Агрикол България“ ЕАД с обнародване на закона в Държавен вестник.
Чл. 10. За целите на настоящия раздел между „Корпоративна търговска банка“ АД и „Креди Агрикол България“ ЕАД се сключва договор. Прехвърлянето на активите се извършва по балансова стойност.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Всички действия, необходими за изпълнение на настоящия закон се извършват в срок до 3 дни от датата на влизането му в сила.
§ 2. Квесторите на „Креди Агрикол България“ ЕАД в срок до 10 дни от влизане на закона в сила свикват общо събрание на акционерите чрез покана до едноличния собственик на капитала по реда, предвиден в устава на банката, за приемане на необходимите решения от компетенциите на Общото събрание за промени в Устава, избор на Надзорен съвет и други.
§ 3. Този закон се прилага и към вземанията на кредитори по договори, представляващи елементи на капитала по чл. 117, ал. 2, т. 6 и 7 от Закона за кредитните институции, сключени преди датата на влизането му в сила.

§ 4. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ. бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г.; изм. бр. 52, 59 и 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 от 2008 г.; изм. бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г.; изм. бр. 94 и 101 от 2010 г.; изм. бр. 77 и 105 от 2011 г.; изм. бр. 38 и 44 от 2012 г.; изм. бр. 52, 70 и 109 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Чл. 36, ал. 7 след думата „лиценза“ се добавя „по чл.36, ал. 1.“
2. В чл. 37, ал. 3 изречение първо се изменя така: ”Решението на БНБ за отнемане на лиценз се връчва на банката и се обявява в търговския регистър.”
3. В чл. 103, ал. 2 т. 11 се изменя така:
„11. разпореди банката да намали собствения си капитал с размера на натрупаната загуба и/или да увеличи собствения си капитал в размер, срок и условия, определени от БНБ, при спазване на чл. 117 и 118;”.
4. В чл. 105, ал. 4 изречение първо се изменя така:
„(4) Квесторът декларира писмено пред БНБ обстоятелствата по ал.2.“
5. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
а) Алинея 2 се изменя така:
“(2) По време на управлението на квесторите общото събрание на акционерите може да се свиква само от квесторите и да взема решения само по обявения от тях дневен ред и проекти на решения. Общото събрание се свиква в срок от три дни от обявяване на поканата в търговския регистър. При липса на кворум общото събрание се провежда по същото време на следващия работен ден независимо от представения на събранието капитал, като регистърното производство не може да се спира.”
б) Създава се ал. 7:
“(7) Когато квесторите упражняват правомощията на общото събрание на акционерите, се прилага чл. 118, ал. 5.”
6. В чл. 109, ал. 1, изречение второ в края се добавя „като регистърното производство не може да се спира.“
7. В чл. 110 се правят следните изменения:
а) Алинея 4 се изменя така:
“(4) В случаите, когато не е отнет лицензът на банка, която не отговаря на изискванията за собствен капитал по Регламент (ЕС) № 575/2013 г, чл. 117 и 118 се прилагат съответно”.
б) Алинея 5 се отменя.
8. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
а) В ал. 3, изречение второ думите „т. 22“ се заменят с „т. 23“.
а) Създава се ал. 4:
“(4) В случаите на чл. 107, 109, 110 и чл. 115-121 разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не се прилагат по отношение на банка-публично дружество.”
9. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
а) В ал. 1 т. 1 се изменя така:
“1. може да назначи квестори и да определи техните правомощия;”.
б) В ал. 2, точка 5 се изменя така:
„5. разпореди банката да намали собствения си капитал с размера на натрупаната загуба и/или да увеличи собствения си капитал в определени от БНБ размер, срок и условия при спазване на чл. 117 и 118;“;
в) в т. 7 се създава изречение второ: “В тези случаи размерът на притежаваните акции от лишения от право на глас акционер не се взема предвид при изчисляване на необходимия кворум за провеждане на общото събрание на акционерите и за вземане на решения от събранието;”;
г) точка 8 се изменя така:
„т. 8. Разпореди увеличаване размера на капитала чрез превръщане в акции на вземанията на кредитори по договори, представляващи елементи на капитала по чл. 117, ал. 1, т. 6 и 7, като определи съотношенията и реда за това. В тези случаи квесторите упражняват правомощията на общо събрание и чл. 118, ал. 5 се прилага съответно.“
д) Алинея 3 се изменя така:
„(3) По молба на БНБ в търговския регистър се вписва промяна в лицата, които управляват и представляват банката в случаите по ал. 1, съответно се обявяват актовете по ал. 2, т. 1-4 и 7.“
10. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. (1) Когато се установи, че банката е натрупала загуби, БНБ може да разпореди намаляване на собствения капитал на банката с техния размер.
(2) Намаляването на собствения капитал по ал. 1 се извършва в следната последователност:
1. неразпределената печалба;
2. фонд „Резервен”;
3. премийните резерви, свързани с инструменти по т. 5;
4. други резерви, част от собствения капитал;
5. капиталът, вписан в търговския регистър;
6. елементите на допълнителния капитал от първи ред по чл. 51 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
7. елементите на капитала от втори ред по чл. 62 от Регламент (ЕС) № 575/2013”.
(3) Когато собственият капитал на банката спадне до размер, който не отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013, БНБ може да разпореди неговото увеличаване, включително и чрез увеличаване на капитала с издаване на нови акции.“
11. Член 118 се изменя така:
“Чл. 118. (1) Българската народна банка може да разпореди едновременно с намаляването на собствения капитал на банката да се извърши неговото увеличаване.
(2) Когато поради размера на натрупаната загуба намаляването на собствения капитал по чл. 117, ал. 2 е засегнало в пълен размер позициите по чл. 117, ал. 2, т. 1- 5, увеличаването на собствения капитал се извършва, включително и чрез увеличаване на капитала с издаване на нови акции под условие, че новите акции бъдат придобити заедно или поотделно от държавата чрез министъра на финансите, Българската банка за развитие, Фонда за гарантиране на влоговете в банките или от други лица, одобрени от БНБ.
(3) Когато държавата, Българската банка за развитие или Фондът за гарантиране на влоговете в банките участват в увеличаването на капитала на банка по реда на ал. 2, одобрение на БНБ по чл. 28 не се изисква.
(4) Квесторите упражняват правомощията на общо събрание на акционерите и определят условията, реда и сроковете за записване на акции и извършване на вноските, както и приемането на свързаните с това изменения в устава. В тези случаи редът за увеличаване или намаляване на капитала, предвиден в устава на банката, не се прилага.
(5) В случаите по ал. 4 общото събрание на акционерите се провежда без обявяване на покана в търговския регистър, като за свикването и провеждането му не се прилагат чл. 220, 222-230 и чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, както и предвиденият в устава на банката ред. Вписването в търговския регистър се извършва в деня на провеждане на събранието, като регистърното производство не може да се спира.”
12. В чл. 130, ал. 3 думата „управителят“ се заменя с „управителния съвет“, а думите „издава заповед, в която се“ се заличават.
13. В чл. 151 ал. 1 се изменя така:
“(1) Индивидуалните административни актове по чл. 14–17, чл. 23, ал. 5, чл. 28а, ал. 4, чл. 28б, ал. 6, чл. 29, 36, 38, чл. 103, ал. 2, т. 2-25, чл103, ал. 8, чл. 103а, 109, 110, 116 – 118, 122 и 131 се издават от управителния съвет на БНБ или от оправомощено от него длъжностно лице, а във всички останали случаи – от подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, или от оправомощено от него длъжностно лице.”
14. Създава се чл. 151а:
“Чл. 151а. (1) Ако актът за отнемане на лиценз на банка по чл. 36, ал. 1 или чл. 38 бъде отменен от съда, банката не възстановява дейността си, а започнатото производство по ликвидация се довършва по реда на глава дванадесета, раздел втори.
(2) Ако актът за отнемане на лиценз на банка по чл. 36, ал. 2 бъде отменен от съда, банката не възстановява дейността си, а се открива производство по ликвидация по реда на глава дванадесета, раздел втори.
(3) Ако акт по чл. 116, 117 и 118, засягащ права на акционери или други лица, бъде отменен от съда или ако бъде отменено произтичащо от този акт решение на общото събрание на акционерите или извършено вписване по чл. 29 и 30 от Закона за Търговския регистър, това не води до възстановяване на правата, които лицето е имало преди издаването на акта.“

§ 5. В Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49 и 153 от 1998 г.; бр. 20 и 54 от 1999 г.; бр. 109 от 2001 г.; бр. 45 от 2002 г.; бр. 10 и 39 от 2005 г.; бр. 37 и 59 от 2006 г.; бр.108 от 2006 г.; бр. 52 и 59 от 2007 г.; бр. 24, 42 и 44 от 2009 г.; бр. 97 и 101 от 2010 г.) в чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изречение второ се заличава.
2. В ал. 4 изречение второ се заличава.

§ 6. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (oбн. ДВ, бр. 49 от 1998 г.; изм. бр. 73, 153 и 155 от 1998 г.; изм. бр. 54 от 1999 г.; бр.109 от 2001 г.; бр. 92 и 118 от 2002 г.; бр. 31 и 39 от 2005 г.; бр. 59, 64 и 86 от 2006 г.; бр. 67 и 98 от 2008 г.; бр. 42 и 44 от 2009 г.; бр. 97 и 101 от 2010 г.; бр. 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9 се създава ал. 12:
„(12) Фондът, неговите органи, оправомощените от тях лица и неговите служители не носят отговорност за вреди, причинени при упражняване на техните функции, освен ако са действали умишлено.”
2. В чл. 10 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Членовете на управителния съвет на фонда могат да бъдат назначавани за членове на надзорния съвет на банка в случаите на придобиване на акции от фонда по реда на чл. 118, ал. 2 от Закона за кредитните институции или на заместване на банка в дълг. В този случай ограниченията на чл. 10, ал. 2 и ал. 3 не се прилагат.
(5) Ограниченията по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, както и последиците, които този и други закони предвиждат за членовете на управителни и контролни органи на дружество в случай на обявяване на същото в несъстоятелност, не се прилагат за членовете на управителните и контролните органи на банка, назначени по реда на ал. 4.“
3. В чл. 12, ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. в случаите по чл. 118, ал. 2 от Закона за кредитните институции, взема решения за участие при увеличаване на собствения капитал на банки, включително чрез придобиване на акции, както и за сключване на договори за предоставяне на депозити или заеми на парични средства и/или ДЦК на банки.“
4. В чл. 22 :
а) в ал. 1 думата «само» се заличава;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по чл. 118, ал. 2 от Закона за кредитните институции средствата на фонда могат да се използват за увеличаване собствения капитал на банки, включително чрез придобиване на акции, както и за предоставяне на депозити или заеми на парични средства и/или ДЦК на банки при следните условия:
1. ако това е необходимо за запазване стабилността на финансовата система и за защита на обществения интерес;
2. фондът разполага с достатъчно информация, която позволява да се извърши оценка на финансовото състояние на банката под специален надзор;
3. ако фондът, след извършен анализ на база на получената информация прецени, че по този начин могат да бъдат предотвратени по-големи разходи за изплащане на суми по гарантираните влогове и ще бъдат осъществени целите на оздравяването;
4. в резултат от използването на средствата от фонда не се застрашават функциите му по гарантиране на влоговете“;
в) създава се нова ал. 3:
“(3) Средствата на фонда, използвани за целите на ал. 2, са гарантирани от държавата.”;
г) създава се ал. 4:
„(4) Срокът за участие на фонда в капитала на банка не може да бъде по-дълъг от две години, като този срок може да бъде удължен с още две години по решение на Управителния съвет на БНБ. За периода, през който акциите са собственост на фонда, той не може да придобива други акции в същата банка.“
д) досегашната ал. 3 става ал. 5.
Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. Фондът замества в дълг банка при извършване на нейното преструктуриране по реда и при условията на специален закон.“

§ 7. В Закона за банковата несъстоятелност ( Обн., ДВ, бр. 92 от 27.09.2002 г., в сила от 28.12.2002 г., доп., бр. 67 от 29.07.2003 г., изм., бр. 36 от 30.04.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., доп., бр. 31 от 8.04.2005 г., в сила от 8.10.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) – изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., изм. и доп., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз – 1.01.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 67 от 29.07.2008 г., бр. 105 от 29.12.2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 2 думите „издадена заповедта на управителя” се заменят с „издадено решение на управителния съвет на БНБ”;
2. В чл. 25, ал. 5 се отменя.
3. В чл. 94, ал. 1, в т. 4 след думата „суброгирал” се добавят думите „или е заместил банка в дълг”.

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.


This e-mail was sent from a contact form on Протестна мрежа (http://www.protestnamreja.bg)

5 thoughts on “ОТ ПОЩАТА: ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД

 • 13.07.2014 at 18:30
  Permalink

  Няма наличие на извънредна ситуацея, в която да не може да се приложат нормите на съществуващото право.
  Казусът с КТБ е тривиален. Съществуваките банкови закони могат да го решат и да дадат възможност на правоохранителните институции да потърсят отговорност от замесените.
  Необподимостта за нови законови постановки по конкретния случай КТБ недвусмислино говори, че се търси д р у г о решение, не в полза на обществото, а на д р у л и субекти.
  Да им развалим заверата!

  Reply
 • 13.07.2014 at 21:12
  Permalink

  Така……значи все пак не ги досрамя да откраднат 2-та милиарда резерв на КТБ в БНБ.Или по- точно, да нагласят схемата за прикриване че парите ги няма. Просто не знам как ще обясняват на Оманците, защо не им позволяват да си вдигнат капитала и процента и да си капитализират банката сами. Да не говорим ,какъв стоп очаква бизнеса на всички български компании с арабския свят. Честито/ Да ги избесим малко ще е ,До девето коляно трябва.

  Reply
 • 16.07.2014 at 09:10
  Permalink

  В Търговския регистър в точка 23 като едноличен собственик на капитала на „КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е посочен ИЮБ ХОЛДИНГ САС /23. Едноличен собственик на капитала ИЮБ ХОЛДИНГ САС, Чуждестранно юридическо лице, държава: ФРАНЦИЯ/ , чуждестранно юридическо лице от ФРАНЦИЯ. Много интересно е как държавата съгласно Чл. 3. „Корпоративна търговска банка“ АД прехвърля на държавата чрез министъра на финансите всички притежавани от нея акции в „Креди Агрикол България“ ЕАД, съставляващи 100 % от капитала“ ще придобие нещо, което КТБ АД не притежава !!???

  Reply
 • 16.07.2014 at 14:09
  Permalink

  В Търговския регистър в точка 23 като едноличен собственик на капитала на „КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е посочен ИЮБ ХОЛДИНГ САС /23. Едноличен собственик на капитала ИЮБ ХОЛДИНГ САС, Чуждестранно юридическо лице, държава: ФРАНЦИЯ/ , чуждестранно юридическо лице от ФРАНЦИЯ. Много интересно е как държавата съгласно Чл. 3. „Корпоративна търговска банка“ АД прехвърля на държавата чрез министъра на финансите всички притежавани от нея акции в „Креди Агрикол България“ ЕАД, съставляващи 100 % от капитала“ ще придобие нещо, което КТБ АД не притежава !!???

  Reply
 • 31.07.2014 at 11:12
  Permalink

  За обица никакви пари в БГ банки мафията си има държава и банка и МВР и какво ли още не. За жалост терминал 2 неизбежен, ако ли пък не революция трябва.Търси се Васил Левски да обедини народа Български срещу ……..класа. На ор….е, б..т настана и т.н.

  Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.